Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

 1. Operatorem Serwisu [www.target10.net] dalej zwanej „Serwisem” jest Stanisław Klimaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stanisław Klimaszewski UPWIND z siedzibą w Giżycku, ul. Rolnicza 57, 11-500 Giżycko, NIP: 8451919123; REGON: 281595082, dalej „Target10.net”.
 2. Target10.net dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prywatności użytkowników i ochronnych informacji osobowych, udzielonych przez nich w trakcie używania oraz dokonywania zakupów w Serwisie.
 3. Dane Osobowe są przetwarzane w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z niego. W Serwisie zbierane są następujące dane:
  • Imię i nazwisko;
  • Adres do korespondencji;
  • Adres e-mail;
  • Numer telefonu;
  • Adres IP;
  • dalej jako „Dane Osobowe”.
  Podanie powyższych Danych Osobowych jest dobrowolne i wymaga udzielenia zgody, jednakże jest ono niezbędne w celu zawarcia umowy.
 4. Użytkownik jest uprawniony do wglądu w treści danych osobowych oraz do dokonywania w nich zmian w każdym czasie, jak również posiada prawo do żądania ich usunięcia. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Target10.net za pośrednictwem konta założonego na stronie internetowej www.target10.net, listownie na adres spółki, drogą mailową na adres e-mail contact@target10.net.
 5. Przekazane Dane Osobowe mogą, za uprzednią, odrębną zgodą użytkownika być wykorzystywane do przekazywania informacji dotyczących nowych produktów, ofert lub promocji. W przypadku przekazywania powyższych informacji drogą elektroniczną, niezbędna jest odrębna zgoda użytkownika na otrzymywanie ich w powyższej formie.
 6. W celu wykonania zawartych umów oraz dostarczania zamówionych produktów, dane transakcyjne, w tym Dane Osobowe mogą zostać przekazane na rzecz Stripe Payments Europe, Ltd. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:
  • zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;
  • niezbędność do wykonania umów zawieranych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
  • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Target10.net;
  • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Target10.net lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Serwisu, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.
  W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 a) Dane Osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane wyłącznie jeśli dziecko ukończyło 16 lat.
 8. Dane Osobowe zbierane w Serwisie będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 9. Przekazane przez użytkownika Dane Osobowe mogą zostać udostępnione, w razie konieczności właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Target10.net stosuje procedury bezpieczeństwa takie jak zabezpieczenia informatyczne, uniemożliwiające dostęp do danych osobom nieuprawnionym.
 11. Każdy użytkownik ma prawo:
  • dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.
 12. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgodę na zapis do newslettera, użytkownik może również wyrazić osobną zgodę na wykorzystywanie podanego adresu e-mail w celach marketingowych Produktów. Zgoda na zapis do newslettera oraz na wykorzystywanie adresu e-mail w celach marketingowych może być w każdym czasie cofnięta przez użytkownika. Newsletter jest obsługiwany za pośrednictwem serwisu Mailchimp.com https://mailchimp.com/legal/privacy/
 13. Dane osobowo-adresowe oraz informacje dotyczące adresu e-mail zebrane w toku składania zamówienia nie są udostępniane osobom trzecim i służą do realizacji zobowiązań względem użytkownika.
 14. Dane kontaktowe użytkowników wykorzystywane są do kontaktu z użytkownikiem, o ile zajdzie taka potrzeba.
 15. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych stosowanych przez Target10.net, należy skontaktować się z Target10.net za pośrednictwem poczty e-mail contact@target10.net.
 16. Podczas czysto informacyjnego korzystania ze strony internetowej, tzn. bez rejestrowania się lub przekazywania nam innych informacji, gromadzone są tylko te dane osobowe, które przeglądarka internetowa przesyła do serwera Target10.net. Podczas przeglądania naszej strony internetowej gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlania naszej strony oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO): adres IP, data i godzina zapytania, różnica strefy czasowej względem Greenwich Mean Time (GMT), treść żądania (konkretna strona), status dostępu/kod statusu HTTP, przesyłana ilość danych, strona internetowa, z której pochodzi żądanie, przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.
 17. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informacja dotycząca tzw. plików cookies i analityka internetowa

 1. Target10.net nie zbiera w sposób automatycznych danych, za wyjątkiem danych, jakie zawierają tzw. pliki cookies.

  Pliki cookies – są plikami tekstowymi, wysyłanymi przez Serwis i przechowywanymi w komputerach użytkowników. Pliki te zawierają dane związane z korzystaniem ze strony internetowej www.target10.net. Pliki te zapamiętują działania dokonywane za pomocą strony internetowej i umożliwiają udostępnianie informacji lub Produktów, którymi zainteresowany jest użytkownik. Mogą mieć charakter tymczasowy (usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki) lub trwały (przechowywane po zamknięciu przeglądarki).

 2. Pliki cookies nie są wykorzystywane do uzyskiwania danych osobowych osób odwiedzających stronę www.target10.net. Odwiedzający może w każdej chwili wyłączyć opcję tzw. plików cookies. Wyłączenie opcji tzw. plików cookies może wiązać się z utrudnieniami, a nawet niemożnością korzystania ze strony.
 3. Zgoda na wykorzystywanie tzw. plików cookies wyrażana jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 4. Target10.net wykorzystuje tzw. pliki cookie w celu rozpoznania urządzenia odwiedzającego i dostosowania wyświetlanych treści odpowiadających potrzebom odwiedzającego, umożliwienia automatycznego logowania na konto założone na stronie internetowej, po uprzednio wyrażonej zgodzie, tworzenia anonimowych statystyk.
 5. W wielu przypadkach, oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia przechowywanie tzw. plików cookies. Zmiana dotycząca sposobów przechowywania tzw. plików cookies jest możliwa dzięki konfiguracji ustawień w przeglądarkach internetowych.
 6. Target10.net korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics dostarczanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. plików cookie. W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP na tej stronie, adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przesyłany jest do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonywania analiz użytkowania strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem strony i korzystaniem z internetu na rzecz operatora strony.
 7. Adres IP pozyskany z Państwa przeglądarki w ramach działania usługi Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi.
 8. Informacje operatora zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html, informacje dotyczące ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, oraz oświadczenie o ochronie prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
 9. Target10.net korzystają z rozwiązań dostarczanych przez Hotjar Ltd. Hotjar pozwala na analizowanie zachowań dzięki usługom, takim jak: heatmapy, nagrywanie ruchów użytkownika na stronie, ścieżki konwersji, ankiety i badania opinii użytkowników oraz formularze rekrutacyjne online. Hotjar kompletuje informacje o sposobie korzystania użytkowników z witryny i są generowane za pomocą kodu śledzącego oraz plików cookies, a następnie są one przesyłane i przechowywane na serwerach Hotjar. Kod śledzący Hotjar może zbierać poniższe informacje:
  • adres IP urządzenia (zakodowany w sposób uniemożliwiającym identyfikację użytkownika),
  • adres email oraz imię i nazwisko użytkownika,
  • rodzaj urządzenia wraz z jego parametrami oraz rodzaj przeglądarki,
  • lokalizacja (tylko nazwa kraju z którego nastąpiło połączenie),
  Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy