Regulamin Serwisu www.target10.net obowiązujący od dnia 26.07.2019.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z target10.net, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników (dalej „Regulamin”).
 2. Target10 zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Serwisu, wprowadzenie nowych produktów do oferty Serwisu, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Serwisu bądź wprowadzenia w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminem danej promocji. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej przez użytkowników zamówień.
 3. Użytkownik z chwilą rejestracji w Serwisie i tym samym akceptacji Regulaminu jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 4. Target10.net jest serwisem internetowym, umożliwiającym swoim Użytkownikom dostęp do wyników sportowych i informacji z nimi związanymi.

2. Definicje

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

 1. Adres reklamacyjny: contact@target10.net
 2. Target10.net, lub Serwis - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem www.target10.net,
 3. Usługi – należy przez to rozumieć usługi świadczone drogą elektroniczną przez target10.net na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin, polegające na umożliwieniu dostępu do wyników sportowych i informacji z nimi związanymi,
 4. Użytkownik - należy przez to rozumieć osobę, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych w ramach serwisu target10.net, użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem zasad dla nich przewidzianych, których treść stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Konto - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych target10.net pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do Usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w ramach Konta lub ich usunięcia, możliwość modyfikacji ustawień Konta,
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 7. Płatność – metoda dokonania przez Użytkownika zapłaty za przedmiot Usług;
 8. Operator Serwisu = Stanisław Klimaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stanisław Klimaszewski UPWIND z siedzibą w Giżycku, ul. Rolnicza 57, 11-500 Giżycko, NIP: 8451919123; REGON: 281595082.

3. Zawarcie umowy, rejestracja i założenie konta

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu.
 2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Target10.net, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Usługobiorcy Konto, o nazwie podanej przez Użytkownika.
 4. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu email. Adres ten jest podawany bezpośrednio na formularzu rejestracyjnym. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu email, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim koncie.
 5. Adres email jest powiązany z kontem Użytkownika i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 6. Target10.net może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach target10.net lub jeśli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy target10.net.
 7. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą swojego adresu e-mail oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

4. Warunki świadczenia usług przez usługodawcę

 1. Wymagania techniczne niezbędne do założenia Konta i świadczenia Usługi za pomocą Serwisu są następujące:
  • podłączenie do Internetu,
  • przeglądarka internetowa: Safari 7.0 lub nowsza, Chrome 37 lub nowszy, Firefox 32 lub nowszy,
  • włączona obsługa plików cookies,
  • włączona obsługa JavaScript.
 2. Target10.net zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 3. Target10.net zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia na rzecz Użytkownika usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia Konta. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.
 4. Target10.net zastrzega możliwość przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu zgodnie z pkt 5 ppkt 2) lit. a poniżej zobowiązując się do w miarę możliwości, aby przerwy techniczne były w godzinach wieczornych. W przypadku przerwy technicznej trwającej dłużej niż 24 godziny Target10.net wydłuży nieodpłatnie dostęp do Serwisu wszystkim aktualnie aktywnym Użytkownikom o czas w jakim wystąpiła przerwa techniczna.

5. Prawa i obowiązki usługodawcy i usługobiorców.

 1. Target10.net zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Target10.net zastrzega sobie prawo do:
  • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu.
  • wysyłania na adres email Użytkowników komunikatów związanych z funkcjonowaniem Usług,
  • odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres email,
  • dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania serwisu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,
  • dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkowników oraz dowolnego wybierania adresatów.
 3. Target10.net zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z serwisem, z tytułu których Użytkownikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Target10.net.
 4. Użytkownik ma prawo edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
 5. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  • publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  • wykorzystywania serwisu do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  • kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie.
  • podejmowania jakichkolwiek działań, które mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z niego w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
  • wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Target10.net zastrzega sobie prawo do:
  • zablokowania dostępu do zasobów Użytkownika zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Operatora Serwisu, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
  • usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Użytkownika za jego pośrednictwem , jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik ma prawo do ochrony prywatności zgodnie z Polityką Prywatności stosowaną przez Target10.net do każdego Użytkownika Serwisu.

6. Darmowy okres próbny

 1. Użytkownik może rozpocząć Usługi wraz z darmowym okresem próbnym („Darmowy okres próbny”) Usługi. Darmowy okres próbny trwa czternaście (14) dni. Jego celem jest umożliwienie Użytkownikom wypróbowania Usługi za darmo.
 2. Gdy Użytkownik rejestruje się do darmowego okresu próbnego, zostaje automatycznie przełączony do planu miesięcznej subskrypcji na koniec okresu próbnego, chyba że Użytkownik sam zrezygnuje z subskrypcji Usługi przed ostatnim dniem Darmowego okresu próbnego. W takim przypadku nie zostanie obciążony finansowo, a jego subskrypcja zostanie anulowana.
 3. Jeżeli Użytkownikowi został zaoferowany Darmowy okres próbny, celem Target10.net jest jednokrotne zaoferowanie Użytkownikowi możliwości skorzystania z Darmowego okresu próbnego. Dlatego też Użytkownik, który już aktywował darmowy okres próbny nie będzie miał możliwości skorzystania z dodatkowych Darmowych okresów próbnych. Target10.net zastrzega sobie prawo do oceny uprawnień do otrzymania Darmowego okresu próbnego. Target10.net może ograniczyć takie prawo, aby zapobiec jego nadużyciu i/lub naruszeniu Umowy. Target10.net zachowuje prawo do odrzucenia lub zakończenia Darmowego okresu próbnego, gdy stwierdzi, że Użytkownikowi ono nie przysługuje. Użytkownik nie może łączyć oferty Darmowego okresu próbnego z innymi ofertami.

7. Warunki płatności

 1. Usługi świadczone przez Target10.net są odpłatne dla Użytkowników.
 2. Target10.net nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisów.
 3. Płatność odbywa się w comiesięcznych cyklach.
 4. Serwis obsługuje płatności elektroniczne oraz płatności kartą płatniczą.
 5. Płatności są obsługiwane przez spółkę Stripe Payments Europe, Ltd.
 6. Użytkownik zawierając umowę ze Operatorem oraz wskazując określony plan wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne, pobieranie przez Stripe Payments Europe z karty płatniczej, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za Usługę. Opłata będzie pobierana przez serwis Stripe Payments raz w miesiącu.

8. Odpowiedzialność

 1. Target10.net i Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Target10.net, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za powstałą szkodę.
 3. Target10.net nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług. Nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
 4. Target10.net nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  • za treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  • informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,
  • utratę przez Użytkowników danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od target10.net (działanie osób trzecich),
  • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które target10.net nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
  • podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta,
  • nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu.

9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje target10.net
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres email),
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Operator Serwisu zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji. Reklamacje należy składać na Adres reklamacyjny.
 5. Target10.net dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
 6. Operator Serwisu może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:
  • pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny,
  • elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail,
  • telefonicznej na wskazany przez Użytkownika numer telefonu.
 7. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez Operatora Serwisu w ramach Reklamacji (Odwołanie). Postanowienia niniejszego działu stosuje się odpowiednio.

10. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta.
 3. Target10.net ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i usunąć konto Użytkownika w następujących przypadkach:
  • naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  • powzięcia przez Operatora Serwisu uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Operatora Serwisu,
  • umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  • wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
  • usunięcia przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, które było użyte do założenia konta.
 4. O rozwiązaniu umowy target10.net poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) niezwłocznie po usunięciu konta.
 5. Target10.net zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.07.2019.
 2. Target10.net ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie. O zmianie Regulaminu target10.net zawiadomi Użytkowników publikując stosowną informację w Serwisie.
 3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 4. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Operatora Serwisu w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporu i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Olsztynie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności udostępnionej na stronie https://app.target10.org/privacy-policy.
 7. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Załącznik nr 1

Osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, a mogą być Użytkownikami, w celu rejestracji w Serwisie powinny wypełnić odpowiedni formularz, w którym dodatkowo podają datę urodzenia. W trakcie Rejestracji Użytkownik, o którym mowa w zdaniu uprzednim oświadcza, że zawiera umowy w ramach Serwisu za zgodą opiekuna prawnego. Użytkownik lub osoby, które z mocy ustawy lub umowy zobowiązane są do nadzoru nad nim, ponoszą odpowiedzialność za działania Użytkownika w ramach Serwisu, w szczególności ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Operatora Serwisu. Ograniczenia dotyczące, o których mowa w niniejszym Załączniku nr 1, zostaną zniesione automatycznie – z chwilą osiągnięcia przez Użytkownika 18 roku życia, lub na udokumentowany wniosek Użytkownika – po osiągnięciu przez niego pełnoletności w innych przypadkach prawem przewidzianych.